KONKURSAS SARTŲ IR GRAŽUTĖS REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJOS REKREACININKO (DARBUOTOJO DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ) VIETAI UŽIMTI (DARBO VIETA SALAKAS, ZARASŲ R.) Print option in slimbox / lytebox? (info)
Pirmadienis, 2019 Vasario 04 12:02
Skelbimo nr.: 56735
Skelbimo data: 2019-02-04
Konkursą organizuojanti įstaiga: Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija

Pareigos:
Specialistas (rekreacininkas, koef.4)

Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Sartų ir Gražutės regioninių parkų direktoriaus
2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V1-72

SARTŲ IR GRAŽUTĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS REKREACININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Rekreacininkas yra Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos (toliau — Direkcija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis — A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius rekreacinę veiklą saugomose teritorijose bei gebėti juos taikyti praktiškai;
3.3. žinoti Sartų ir Gražutės regioninių parkų teritorijas, saugomas vertybes;
3.4. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, komunikabiliu;
3.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;
3.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos standartus ir kalbos kultūros taisykles;
3.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;
3.8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu;
3.9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas siekdamas Direkcijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja rekreacinės ir informacinės infrastruktūros apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą Sartų ir Gražutės regioninių parkų teritorijose;
4.2. kaupia ir sistemina informaciją apie rekreacinius išteklius, jų būklę, pildo rekreacinius pasus;
4.3. teikia konsultacijas rekreacinės veiklos klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims;
4.4. veda ekskursijas ir žygius;
4.5. dalyvauja Direkcijos aplinkosauginio švietimo veikloje, renka ir apibendrina informaciją apie parko gamtos, kultūros ir kraštovaizdžio vertybes, teikia informaciją ekspozicijų, informacinių leidinių ruošimui, rengia publikacijas spaudoje bei informaciniuose leidiniuose, Direkcijos tinklalapyje ir kt.;
4.6. rengia ir dalyvauja įgyvendinant edukacinius projektus, savanorystės programas, organizuoja savanorių darbą;
4.7. dalyvauja vykdant lankytojų, vietos gyventojų apklausas, siekiant išsiaiškinti lankytojų poreikius, analizuoja gautus duomenis;
4.8. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant teritorijų planavimo dokumentus, pažintinio turizmo trasų projektus;
4.9. rengia ir teikia direktoriui tvirtinti individualius ir Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;
4.10. vykdo kitus su Direkcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo vieta: Salakas, Zarasų r.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Zarasų r. sav. Dusetų m. Vytauto g. 5
Telefonas: 8-385 56849
El. paštas: sartai@grazute.lt

 


© Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8–385) 56849, el. paštas sartai@grazute.lt, kodas 188738178. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.